top of page

תנאי שימוש

עודכן בתאריך 16.10.2020

אנא קרא תנאי זכות השימוש אלה בעיון בטרם גלישה באתר (כהגדרתו להלן), שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר מהווים הסכמתך להוראות אלה כולן. אינך חייב להסכים לאמור במסמך זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

 

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר יעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. Kidovation (כהגדרתה להלן) אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת Kidovation בשום אופן.

 

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בחלקו מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

 

הגבלות על השימוש באתר

 

הגולש מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

 

הגולש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האתר ותנאי שימוש אלה.

 

זכות השימוש אינה כוללת כל זכות ליצירת או הרחבת מאגר אלקטרוני, מודפס או אחר, למטרות מסחריות ו/או אחרות, המתבסס כולו או חלקו על מידע שהופק ממאגר המידע.

 

זכות השימוש אינה כוללת כל זכות לתת שרותי מידע מסחריים, המתבססים, כולם או חלקם, על מידע שהופק ממאגר המידע.

 

ל-Kidovation זכויות יוצרים ו/או זכויות השימוש בהן ו/או הזכות להרשות שימוש בהן על ידי בעלי זכויות אחרים, ובכללם בעלי זכויות יוצרים (להלן – "בעלי זכויות אחרים") בכל מרכיבי האתר, אלמנטים גרפיים ואחרים הכלולים בו והנלווים אליו, מאגר המידע, לרבות המידע עצמו הכולל בין היתר ציור, איור, שרטוט וסכמה. 

 

אין לשכפל, לצלם, להעתיק, למסור או להעביר לגורם אחר, או לתרגם לשפה אחרת, כל מרכיב מהמרכיבים המנויים לעיל, שלא על פי תנאי שימוש אלה, מבלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מ-Kidovation.

 

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את מאגרי המידע ו/או כל חלק מהם, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של מאגרי המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך מאגרי המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

 

ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת Kidovation מראש ובכתב (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב, אל Kidovation באמצעות דואר אלקטרוני: support@kidovation.net.

 

הגבלת אחריות

 

השירותים באתר זה מוצעים למשתמש כפי שהם (AS-IS) והמשתמש מסכים בזאת, כי Kidovation לא תישא בכל אחריות כלפיו מעבר לאמור בתנאי שימוש אלה ובכל מקרה לא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

 

Kidovation ו/או בעלי זכויות אחרים עשו כמיטב יכולתם להימנע מפגם, מליקוי ומטעות וכן לשמור על הדיוק, האיכות, השלמות וניקיון הנתונים באתר ובמאגר המידע, אך אין הם אחראים לכל נזק הנובע מאי-עמידה כאמור.

 

Kidovation ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם אחראים בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, הנובע משימוש, ו/או מאי-יכולת להשתמש ב-Kidovation, באתר או במאגר המידע מכל סיבה שהיא, ו/או מליקוי, מחסר, או מאי-זמינות המערכת או חלק מתכונותיה.

 

Kidovation ו/או בעלי זכויות אחרים, אינם מתחייבים כי Kidovation  ו/או השימוש בה, יענו על צורך כלשהו של המשתמש. השימוש Kidovation , באתר ובמאגר המידע הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

אתר Kidovation עשוי לכלול חומר נוסף שעשוי להכיל, בין היתר, מודעות, פרסומים, הערות, תגובות ופניות
(להלן – "החומר הנוסף"). אין Kidovation אחראית לתוכן החומר הנוסף, או לניסוחו, ואין Kidovation מתחייבת לפרסם או להפסיק פרסומן של החומר הנוסף, כולו או חלקו.

 

המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שKidovation אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

 

המשתמש מסכים, כי Kidovation, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה ייחשבו כחברה ו/או מפעילה סבירה, על פי ההקשר, בכל מבחן משפטי.

 

Kidovation, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר ובמאגרי המידע ו/או בתוכנם ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

תנאי סף להגשת יצירה

 

​רשאי להגיש ציור, איור סכמה או שרטוט (להלן - "היצירה") באתר Kidovation כל ילד מגיל 7 (שבע שנים) ועד גיל 13 (שלוש עשרה שנים) (להלן - "היוצר"). הגשת העבודה תעשה בכפוף לאישור הורה ו/או מוביל חינוך ו/או אפוטרופוס.   

 

הורה, ו/או מוביל חינוך ו/או אפוטרופוס (להלן - "האחראי") בהעלאת היצירה מצהיר כי אינו מפר כל דין או פוגע בצד שלישי בהעלאת היצירה או בפרסומה. עם שליחת היצירה לאתר Kidovation מאשר האחראי ומתחייב, בין היתר, כי היצירה מקורית של היוצר ואין בה משום העתקה ו/או גניבת עין ו/או הפרה ו/או פגיעה בזכויות יוצרים ו/או בזכות קניינית כלשהי ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי מכל סוג שהיא. כמו כן, האחראי מצהיר ומתחייב כי לא יעלה כל יצירה בעלת אופי פוגעני ו/או מעליב ו/או גזעני ו/או שעלול לפגוע פגיעה מכל סוג שהיא בקהל ו/או באדם ו/או בקבוצת אנשים.

 

Kidovation לא תשא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מהעלאת יצירה לא מורשה או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. Kidovation שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל לאתר ו/או להסיר כל ציור מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה. 

 

זכויות יוצרים

היוצר ו/או האחראי מצהיר בזאת כי זכות היוצרים ביצירה, מצויה בבעלותו המלאה והבלעדית ו/או כי הוא רשאי להעניק זכות שימוש בעיצירה כמפורט להלן.

 

היוצר ו/או האחראי מצהיר עוד, כי אם תעלה טענה או תביעה הנובעת מכך שאיננו בעל זכות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים ביצירה או איננו בעל הרשאה מתאימה להעניק בו זכות שימוש, ישפה את Kidovation בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 

היוצר ו/או האחראי מעניק בזאת ל-Kidovation רישיון כלל-עולמי, ללא תמורה, ללא תמלוגים, בלעדי, בלתי הדיר, וללא כל תנאי, לעשות כל שימוש ביצירה לרבות העתקתה ו/או פרסומה ו/או שידורה ו/או העמדתה לרשות הציבור ו/או עשיית יצירות נגזרות ממנה ו/או השכרתה ו/או אחר, לרבות בכל מדיה ופורמט שהוא ו/או לכל קהל שהוא, והכל כפי שתמצא Kidovation לנכון. היוצר ו/או האחראי מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי Kidovation בגין שימוש כאמור ביצירה, וכי אם יעלה טענה או תביעה כאמור, ישפה את Kidovation בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

 

היוצר ו/או האחראי מתיר מראש ל-Kidovation או למי מטעמה לעשות כל פעולה וכל שינוי ביצירה אותם תמצא Kidovation לנכון לעשות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא ייחשבו פעולה או שינוי כאמור כסילוף, פגימה או פעולה פוגענית ביצירה. 

 

אין בהצהרה ו/או בהסכמה זו להגביל או לגרוע מכל זכות טיפול הוגן, זכות שימוש פרטי וביתי (ע"פ סעיף 3ג לפקודת זכות יוצרים) או מכל הגבלה אחרת על הזכויות הבלעדיות של היוצר על פי דיני זכויות יוצרים או על פי כל דין אחר.

 

פרטי משתמש ופרטיות

 

בעת ההרשמה לצורך הגשת יצירה באתר Kidovation יידרש האחראי להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא"ל, כמו כן, על מנת שנוכל להעניק את השירות לילד, נבקש בעת הרישום למסור לנו מידע כללי אודותיו: שם פרטי בלבד, גיל הילד, עיר, מדינה וארץ. 

 

כל הפרטים שיוזנו על ידי האחראי בממשק ההרשמה כאמור, ייאספו ויישמרו אצל Kidovation ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של Kidovation.  אין האחראי חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא יתאפשר לאחראי לבצע התנהלות באתר.

 

Kidovation תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי Kidovation או על ידי אחרים עמם תתקשר Kidovation. בנוסף, Kidovation רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד שלישי וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

 

בעשות המשתמש שימוש באתר ובגלישה בו מסכים המשתמש למדיניות הפרטיות של Kidovation.

 

קישורים 

 

Kidovation אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וKidovation לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל Kidovation אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם הגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

 

האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. ל-Kidovation אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

 

הפסקת שימוש ושיפוי

 

Kidovation רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי זכות השימוש הנ"ל, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP. 

 

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה ו/או הוראת כל דין, תהא Kidovation, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי Kidovation, בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.

 

המשתמש ישפה את Kidovation, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידי המשתמש.

 

כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לשימוש באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

 

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

Kidovation שומרת על זכותה לשנות את תנאי זכות השימוש ואת מדיניות הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

 

בוררות

 

מבלי לגרוע מזכותה של Kidovation לפנות לכל ערכאה שיפוטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד Kidovation  יהא מחויב על פי תנאי שימוש אלה בפנייה להליך בוררות.

 

גלישה באתר זה על-ידי המשתמש מהווה הסכמה חלוטה ונחשבת כחתימתו על הסכם בוררות אשר יחייב את המשתמש.

 

המשתמש מסכים מראש לסילוק כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.

 

תביעות ו/או דרישות ו/או טענות של המשתמש יתבררו רק באמצעות הליך בוררות שיתקיים בכפוף להסכמת Kidovation בפני בורר שיתמנה על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.

 

תנאים נוספים

 

Kidovation פועלת ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. Kidovation אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי Kidovation, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל Kidovation או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וKidovation לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 

המשתמש משחרר בזאת את Kidovation מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו גלישה באתר Kidovation לא תתבצע, בחלקה ו/או במלואה, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש ב-Kidovation.

 

רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. Kidovation נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי המשתמש באתר אולם יש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. Kidovation אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי Kidovation  (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר בהזנת פרטים משחרר המשתמש את Kidovation  מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד Kidovation ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

Kidovation  אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

 

המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

 

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

bottom of page